D. Henneberry, James, Psychiatry Resident, Staten Island University Hospital, New York, USA, United States