Stoyanov, Drozdstoy Stoyanov, University of Medicine, Plovdiv, Bulgaria