Bolbolian, Taleen, Fordham University, United States