Allison, Rhoda, NHS Devon, Stroke Unit, Newton Abbot Hospital, Devon, UK, United Kingdom