Stoyanov, Drozdstoy Stoyanov, University Center for Philosophy and Mental Health, Bulgaria